eSlužby A - Z Mapa stránky

Ochrana osobných údajov

Informácie o účele spracovania osobných údajov v informačnom systéme #VybavZDomu

Informačný systém #VybavZDomu je súčasťou informačného systému ESMAO. Uvedené informačné systémy sa nevyužívajú na štatistické účely o registrovaných dotknutých osôb.

Pre potreby plnenia účelu zhromažďujeme tieto osobné údaje: meno, priezvisko, e-mail, IP adresa zariadenia z ktorého sa pristupuje, adresa bydliska, telefónne číslo.

Tieto osobné údaje získavame priamo od každého používateľa systémov vybav z domu a ESMAO na základe vyjadreného súhlasu v každom štruktúrovanom elektronickom formulári.

Systémy #VybavZDomu z domu a ESMAO nie sú určené pre osoby mladšie ako 18 rokov. Vedome nezhromažďujeme údaje detí mladších ako 13 rokov. V prípade zistenia takejto skutočnosti, budú tieto osobné údaje vymazané z našich databáz. V prípade, ak rodič alebo zákonný zástupca bude mať podozrenie, že jeho dieťa nám poskytlo osobné údaje, môžete nás kontaktovať e-mailom.

Informačné systémy #VybavZDomu a ESMAO sú prevádzkované spoločnosťou Lomtec.com, a. s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava, IČO: 35 795 174, pričom Táto spoločnosť má v prípade udalosti (poruchy) na prístup k všetkým dátam (teda aj Vašim osobným údajom) spravovaných v informačných systémoch #VybavZDomu a ESMAO.

Vaše osobné údaje sú prenášané do iných informačných systémoch a nie sú evidované v IS #VybavZDomu. Vaše osobné údaje sú prenášané do elektronickej schránky vybranej samosprávy na Ústrednom portáli verejnej správy a do e-mailovej schránky vybranej samosprávy.

Vaše osobné údaje sú prenášané aj do iných informačných systémov a sú zároveň evidované v IS ESMAO. Vaše osobné údaje sú prenášané do elektronickej schránky vybranej samosprávy na Ústrednom portáli verejnej správy a do mailovej schránky vybranej samosprávy.

Doba uchovania Vašich osobných údajov je iba po dobu nevyhnutnú pre vybavenia podania, pričom vytvorené záznamy podania sú uchovávané v zmysle platného zákona o archívoch a registratúrach.

Ako dotknutá osoba máte právo:

  • Požadovať prístup k Vašim osobným údajom
  • V prípade chyby vo vašich osobných údajov, žiadať o ich úpravu,
  • Požadovať výmaz Vašich osobných údajov, alebo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • Namietať so spracúvaním osobných údajov
  • Požadovať prenosnosť osobných údajov – osobné údaje Vám budú poskytnuté v čitateľnom a bežne dostupnom formáte.
  • Podať, v prípade porušenia práv dotknutej osoby, návrh na začatie konania dozornému orgánu (kontaktné údaje dozorného orgánu)

Vaše požiadavky zasielajte na adresu obce.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov, nebude možné využívať systém na tvorbu podania a jeho odoslania, prípadne monitorovania stavu odoslaného podania.

V rámci týchto pravidiel máte právo na úplné vymazanie Vašich osobných údajov zo systémov #VybavZDomu a ESMAO. Túto možnosť máte po prihlásení do vlastného účtu, prípadne podania požiadavky na výmaz (adresa). Vymazanie osobných údajov je nevratné.

Informačné systémy #VybavZDomu a ESMAO sú zložené z viacerých komponentov. Spracované osobné údaje prebiehajú cez komponenty, ktoré sú subdodávkou ďalších spoločností. Subdodávateľmi #VybavZDomu a ESMAO sú:

  • INTELSOFT EAST, spol. s r. o., Sídlo: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, IČO: 36 595 705
  • SOFTEC, spoločnosť s ručením obmedzeným skrátene: SOFTEC, spol. s r. o., Sídlo: Jarošová 1, 831 03 Bratislava, IČO: 00 683 540
  • CNC, a.s., Sídlo: Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 810 408,
  • zoom it s.r.o., Hviezdoslavova 3, 821 06 Bratislava, IČO: 35 930 888

Zverejnené: 20.04.2020

Aktualizované: 20.04.2020